Brief wijkraad aan Osse college met betrekking tot (zwerf)afval

artikel-97

Hieronder vind je de brief van de Wijkraad aan het Osse college voor advies.

Al langere kregen wij al regelmatig klachten over zwerfafval in de wijk. De laatste maanden hebben ook de nodige wijkbewoners hun zorgen geuit over de aanscherping van het afvalbeleid in de gemeente Oss. Sinds 1 januari merken wij op dat er inderdaad problemen zijn ontstaan die daarvoor niet bestonden.

Vooral voor inwoners die om diverse redenen het al erg moeilijk hebben hun dagelijkse problemen het hoofd te bieden is het nog lastiger geworden hun afval af te voeren. Het is bekend dat deze groep in de Schadewijk relatief groot is.

Daarnaast is er ook een deel van de bevolking dat minder genegen is de omgeving opgeruimd te houden. Ook deze groep in de Schadewijk boven gemiddeld groot. Vandaar dat wijkraad Schadewijk uw aandacht wil vragen voor het volgende:


Zwerafval

Brandgangen

Het probleem van afval is niet nieuw. Niet iedereen houd deze even netjes. Dit is primair natuurlijk het probleem van de eigenaren en bewoners. Het is echter niet in alle gevallen even makkelijk betreffende bewoners aan te spreken.

Dit is zeker het geval als de vervuiler van buitenaf komt. Recentelijk kregen wij een melding (details bekend bij de wijkcoördinator) van een bewoner die zelf best bereid is bierblikjes enz. van ongenode gasten in de brandgang op te ruimen. Maar afgelopen maand heeft zij ook tot 3x toe menselijke ontlasting op moeten ruimen. Dit raakt ook aan de volksgezondheid.

Rond openbare ondergronde containers

Rond openbare ondergrondse containers bij locaties zoals supermarkten vinden we regelmatig grote hoeveelheden afval buiten de containers.

Dit kent een aantal oorzaken:

 • Container vol/defect/buiten werking
  Vooral glascontainers zitten met regelmaat vol.
 • Afval past niet in de container
  Bv (tuin)meubelen en andere zaken die ingeleverd dienen te worden bij de milieu-straat worden toch vaak bij deze locaties achtergelaten.
  Een apart probleem zijn de zakken plastic, blik en drinkpakken. Opmerkelijk is dat deze veelal in de door de gemeente Oss geleverde afvalzakken zit die bij bv supermarken gratis verstrekt worden. Deze zakken zijn te groot voor de opening van de ondergrondse containers. Deze zijn klein gehouden omdat het afval direct vermalen wordt en het daarom onmogelijk moet zijn voor kinderen om erin te kruipen. De grootte van de opening is dus een gegeven, maar de grootte van de zakken zou bv wel zodanig gekozen kunnen worden dat ze ook als ze vol zitten in de opening van de container passen.
 • Gemakzucht
 • Helaas treffen we ook regelmatig afval rondom de ondergrondse containers wat daarin had gehoord en waarbij geen sprake is van bovengenoemde situaties.

Overig zwerfafval in de openbare ruimte

Op staten en vooral in het openbaar groen is veel afval te vinden.

Grof huishoudelijk afval

Herbruikbaar afval

Het dumpen van grof huishoudelijk afval in de openbare ruimte en brandgangen is niet nieuw. Vóór 1 januari kon dit door de kringloop opgehaald worden. 

Sinds 1 januari mag het afval alleen door de kringloop worden meegenomen als het voor minstens 70% uit “bruikbare goederen” bestaat. De term herbruikbaar is echter nogal arbitrair. Wij hebben met eigen ogen een voorbeeld gezien van meubilair dat er nog uitstekend uitzag maar niet mee werd genomen. Er is natuurlijk een verschil tussen herbruikbaar en verkoopbaar. Het lijkt erop dat het kringloopbedrijf moeite heeft met deze verwarring.

Ook staat op de website: ”De aangeboden goederen dienen op de begane grond dicht bij de buitendeur of buiten op een droge plek te staan”. Echter werd in dit concrete voorbeeld door het kringloopbedrijf bij het maken van de afhaalafspraak geëist dat alles buiten moest staan terwijl het een regenachtige dag was.

Dus niet alleen is het ophaalbeleid arbitrair. Het wordt op deze wijze ook erg onduidelijk.

Niet herbruikbaar afval

Alles wat niet bruikbaar is moet door bewoners naar het duurzaamheidsplein gebracht worden. Met het aanscherping van het beleid met betrekking tot ophalen van goederen door de kringloop heeft hierin een belangrijke mogelijkheid verdwenen. Veel mensen redden zich prima maar voor een kleine kwetsbare groep levert zelf transporteren problemen op.

Ook zijn de hoge tarieven voor mensen die op of onder de armoedegrens zitten onoverkomelijk.

Ophalen huishoudelijk afval

Een grote groep inwoners van de Schadewijk werkt voor een laag inkomen. Soms komen ze net boven de grens uit waaronder allerlei bijdragen en vrijstellingen gelden. Voor specifiek deze groep komen de hogere kosten voor afvoeren van afval extra hard aan. Voor deze groep is geen enkele vorm van compensatie geregeld terwijl deze groep al enorme problemen had om rond te komen.

Mobiele Milieustraten

Naast een gelegenheid om afval in te leveren vormen de mobiele milieu-straten een belangrijke laagdrempelige manier om met de bewoners van een buurt in contact te komen. Dit is daarnaast een uitgelezen gelegenheid om de aandacht te vestigen op milieu, afval en afvalscheiding.

Ook is het vaak een aanleiding om in en om het huis eens orde op zaken te stellen.

Er hebben ons signalen bereikt dat dit fenomeen indachtig het nieuwe beleid minder of niet meer georganiseerd gaan worden. Dit zou voor ons als wijkraad maar ook voor veel professionals in de wijk echt een aderlating beteken in de kwetsbare buurten.


Acties in de wijk

Op een aantal van de eerder genoemde aandachtspunten worden in de wijk acties ondernomen door de wijkraad of andere partijen.

Openbare wijkraadsvergadering (online) 22 februari

Op 22 februari organiseert de wijkraad een online openbare vergadering. Aan deze vergadering zal ook de gemeente meewerken. De avond zal informatie bevatten over afval scheiden en we proberen hier ook de basis te leggen voor het opzetten van een netwerk waarbij burgers elkaar helpen bij het afvoeren van grof huishoudelijk afval.

We weten dat er erg veel onvrede leeft in de wijk aangaande het nieuwe afvalbeleid. Maar ook onvrede over het afval in de openbare ruimte voordat de maatregelen van kracht werden. De algemene tendens is dat we door de maatregelen verder van een oplossing daarvan verwijderd zijn geraakt.

Aandacht op onze media

Omdat een deel van de oplossing van het afvalprobleem ligt in gedrag is het herhalen van informatie over afval en afval scheiden belangrijk. Wij zullen aan dit onderwerp op onze online media regelmatig terug laten komen.

Stimuleren en initiëren opruim initiatieven onder burgers

Wijkraad Schadewijk is op zoek naar bestaande en nieuwe initiatieven om de wijk opgeruimd te houden. We denken dan aan:

 • Opruimen in de openbare ruimte (Zakgeldproject, Mik Mak enz.) extra stimuleren.
 • Eigen ophaaldienst voor niet herbruikbaar grof huishoudelijk afval voor en door bewoners
 • Extra onder de aandacht brengen van regelingen zoals gratis beschikbaar stellen van opruim-middelen en gratis ophalen bij zwerfafvalverzamelaars.

 
Vragen aan het college

Wij realiseren ons dat dit een heel erg breed advies op een minstens even breed terrein is. Omdat wij graag goed de vinger aan de pols willen houden wat eventueel ondernomen acties zijn vragen wij het college om antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Is het denkbaar dat BOA’s actiever en doortastender optreden tegen afvaloverlast? Het beeld is dat BOA’s vooral vanaf de straat vanuit de auto toezicht houden. Hierbij wordt veel wat niet direct zichtbaar is gemist.
 • Is het mogelijk actiever de omgeving van openbare ondergrondse containers te monitoren en actiever te voorkomen dat deze overvol raken?
 • Heeft het college ideeën over de niet in de plastic-containeropening passende afvalzakken en is het college bereid na te denken over kleinere zakken die daar wel in passen?
 • Kunt u duidelijkheid verschaffen over wat de kringloop nu wel of niet mee mag nemen? Het is onduidelijk en arbitrair wat “bruikbaar” is en ons inziens wordt dit begrip in onwenselijke mate beperkt
 • Is het mogelijk voor de laagste inkomens een regeling te treffen waardoor afvoeren van grof huishoudelijk afval, bruikbaar en niet bruikbaar alsnog haalbaar wordt?
 • Wat kunnen wij van het college verwachten om mensen met een laag inkomen, die net niet van tegemoetkomingen en vrijstellingen (bv van afvalstoffenheffing) gebruik kunnen maken, tegemoet te komen?
 • De mobiele milieu-straten dienen een groter doel dan alleen laagdrempelig afval afvoeren. Blijven deze acties gehandhaafd en blijft het aantal keren dat dit middel ingezet kan worden gelijk aan de tijd vóór corona?